Můj blog - Z numerologické poradny


vloženo: 13. 06. 2018

Dnešní zamyšlení související s čísly jsem nazvala Zrcadlení času a událostí. Chci zmínit několik příkladů, v nichž se scházejí jistá data se záměrem věcí a všechno to ukazuje na promyšlené, uvážlivé postupy s cílem vtisknout události takové souřadnice (energie), aby se docílilo co možná největší účinnosti sledovaných cílů.

Jdeme na to.

Nejprve krátký výlet do historie. Sáhnu v něm po příkladu, který všichni dobře známe, k založení Karlova mostu.  Obecně je přijato, že základní kámen k němu byl položen v roce 1357. Prameny uvádějí, že se tak stalo 9. 7. 1357 a další dokonce že to bylo v pět hodin třicet jedna minuta, tedy 5. 31 h. Tento přesný okamžik vypočítali astrologové.

V datu a hodině se nachází palindromická řada lichých čísel, která měla ochránit most před zbořením povodní, útoky zlých mocností a vůbec před vší zkázou. Všechny známé planety kromě Marsu byly tehdy v tento okamžik v astrologicky nejpříznivější poloze, totiž nad obzorem – Mars je symbolem velkých činů, ale též války Kromě Marsu a Měsíce byly tyto planety v Raku a v Rybách, tedy ve vodních znameních. Slunce se právě nacházelo v ascendentu znamení Lva, heraldického symbolu Království českého. A navíc byl Saturn v konjunkci se Sluncem, což bylo v té době chápáno jako šťastné znamení, protože nepříznivý vliv Saturnu byl překonán působením Slunce. Palindrom je slovo, skupina slov nebo čísel, která čtená oběma směry mají stejný srozumitelný význam. Zde se tedy jedná o tuto řadu: 1 3 5 7 /letopočet/, 9 7 /den a měsíc/ 5 3 1 /hodina a minuty/. A teď to zkuste přečíst pozpátku…

O Karlovi IV. se dobře ví, že byl zaníceně věřícím člověkem a navíc zasvěceným mystikem. Pakli-že si nechal od astrologů spočítat nejvhodnější okamžik k položení základního kamene, věděl, co a proč dělá. Z toho je také patrné, jaký zásadní význam události přikládal. A nic na tom nemění ani skutečnost, že Karlův most byl několikrát v historii pobořen povodněmi a musel být opravován, nicméně žádná pohroma ho nezdolala. Stojí dodnes.

Zůstane ještě další chvíli v Českém království a podíváme se na více než zajímavou shodu v osudech dvou význačných mužů, tak nebetyčně odlišných a rozdílných, přesto spojených osudově s osudem této země.

Přemysl Otakar II., zvaný též král železný a zlatý, a Jan Lucemburský, jak se traduje, hlava evropského rytířstva. Oba dva krále spojuje jisté tajemství…

Oba dva měli syny jménem Václav.

Tito synové byli v útlém věku vězněni na královských hradech společně se svými matkami. První na Bezdězu, druhý na Křivoklátě. První nastoupil na český trůn jako Václav II. a druhý (po biřmování) jako Karel I., pozdější císař římský Karel IV.

Oba synové měli syny jménem Václav, ale tehdy nebylo toto jméno žádnou výjimkou, spíš naopak.

Vraťme se k našim prvním Václavům. První byl vězněn svým poručníkem, druhý otcem. Oba dva ve věku sedmi let byli odvezeni mimo České království z téhož důvodu: jejich nároku na český trůn.

Oba dva princové se vrátili do Čech a museli se znovu učit rodnému jazyku. Oba se stali českými králi. Václav II. byl korunován 2. 6. 1297. Karel I. (Václav) byl korunován o 50 let později –  2. 9. 1347. Obrátíme-li devítku, získáme stejné číslo. Podobně jako rok 1938 rozpad Československa a stejný scénář v roce 1993, rok 1968 sovětská agrese, 1989 konec komunismu (oficiálního) v Čechách.

Jsou to zarážející podobnosti, viďte.

Václav II. byl zetěm krále Rudolfa Habsburského. A naopak, vévoda Rudolf IV. Habsburský byl zetěm Václava – Karla I.

Jejich otcové podnikli nákladné výpravy s cílem christianizace. Přemysl II. do Prus a Jan Lucemburský do Litvy.

Přemysl Otakar II. měl za manželku Kunhutu a Jan Lucemburský Elišku – tedy Elizabeth, což zašifrováno je totéž co Kunhuta Šifrováním se ale zabývat nebudeme. Uvedla jsem to jenom pro zajímavost.

Oba dva králové zahynuli v bitvě mimo České království. Přemysl Otakar II. zradou spojenců, Jan Lucemburský neschopností velení spojenců. Přemysl Otakar II. v bitvě u Suchých Krut (Moravské pole), Jan Lucemburský v bitvě u Crécy (Kreščak). Suché Kruty lze v zákrytu polyfonie i pozpátku číst jako Crécy.

Oba čeští králové věděli den předem, že bitva je ztracena. Přesto druhý den očekávali smrt v bitevní vřavě s mečem v ruce. Tehdy již osleplý Jan Lucemburský se nechal připoutat ke svým českým šlechticům, kteří jen pak vedli do bitvy.

Oba dva králové zahynuli ve stejný den – 26. Srpna. Přemysl 1278, Jan r. 1346. obě událostí dělí číslo 68 – magické číslo českého národa.

Nyní bych se ráda zastavila u notoricky známých příběhů a u podivných shod mezi atentátem na Abrahama Lincolna a atentátem na Johna F. Kennedyho. Jak uvádí ve své knížce Silnější než Da“niken Zdeněk Patrik, je nutné přiznat jeden z velkých rozporů, kterému se různí vykladači až úzkostlivě vyhýbají: Abraham Lincoln byl zavražděn a zemřel 14. 4. 1865 a John F. Kennedy byl zavražděn a zemřel 23. 11. 1963.

Obě události dělí časový interval 98 let, zrcadlení čísla 98 je 68 nebo 89. Je docela možné, že právě rozdíl v dataci je klíč k celé záhadě, která zatím zůstává z mnoha důvodů nevysvětlena a nevyřešena.

Abraham Lincoln byl zvolen prezidentem v r. 1860, John F. Kennedy v r. 1960. Obě událostí dělí časový interval 100 let.

Andreu Johnson – nástupce Abrahama Lincolna – se narodil v r. 1808, nástupce Kennedyho – Lyndon Johnson – se narodil v r. 1908. Obě události opět dělí interval 100 let.

Vrah a. Lincolna – John Wilkies Botha – se narodil v roce 1839, možný vrah J. Kennedyho – Lee Harvey Oswald – se narodil v r. 1939. Obě dvě historické události dělí, jak překvapivé, znovu časový interval 100 let. Oba dva vrazi byli zabiti dříve, než se k činu přiznali.

Lincoln měl sekretářku jménem Kennedyová. Sekretářka J. F. Kennedyho se jmenovala Lincolnová. Jméno Oswald prozrazuje místo atentátu – Dallas (obráceně).

Atentát na A. Lincolna byl spáchán ve Fordově divadle. Prezident Kennedy byl zastřelen v automobilu značky Ford Lincoln. Oba prezidenti byli střeleni do hlavy, když seděli vedle svých manželek. Oba byli zavražděni v pátek. Na tomto místě – pokud jde o pátky jako dny, kdy se něco zcela zásadního událo a mělo to dalekosáhlý vliv – se odkáži na svůj článek na mém webu s názvem Nápadně podivuhodné shody.

Tak by se dalo ve výčtu opravdu prapodivných shod a neuvěřitelností pokračovat. Máme snad o nich nabýt dojmu, že jsou jenom náhodné?! Ale kdeže…

S numerickými kombinacemi i astrologií se pracuje dodnes, jen to málokdo veřejně přizná asi z obav, že by se mu okolí vysmálo či ho dehonestovalo. Čísla však mluví sama za sebe, čísla mají svůj vnitřní život, který se přenáší na všechno, k čemu se vztahují. Při jejich symbolické m užití z pohledu numerologie jsou nositeli jisté energie, která svým způsobem ovlivňuje hmotu, tzn. objekty i lidi.

Už několikrát jsem zaznamenala, že sídla cestovních kanceláří se více, než by mohlo být nazváno náhodné, vyskytují na čísle, které přímo symbolizuje pohyb, cestování a dobrodružství. Je to číslo 5 a následně ta, která dávají součet 5, tzn. například 14 a 23. Také u sídelních míst různých bankovních domů lze vysledovat taková čísla, která se váží k akci (!) a na peníze.

Onehdy jsem si povšimla zajímavého data. Televize Barrandov začala vysílat 11. 1. 2009 v 11 hodin a 1 minutu! Datum i čas jsou jasně orientované na úspěch (a slávu)! Jsou to vlastně samé jedničky, protože i součet čísel v letopočtu dává 11. Někdo si očividně dal tu práci, aby stanice přesně takto – a ne jinak (!) začala vysílat.

Podívejte se kolem sebe a možná sami objevíte neobyčejnost skrytou za pláštíkem všednosti.

Ivana Inšana PÍHOVÁ


vloženo: 19. 02. 2018

Často se mě lidé ptají, kdy mohou v praktickém životě použít numerologii? Odpověď na tuto otázku dostávají zevrubně frekventanti mých kurzů numerologie, kteří studují její základy ve dvoudenním kurzu. My si ji v tomto článku zestručníme, rozdělíme ji do několika rovin a ukážeme si příklady.

Nejprve obecně k podstatě numerologie. Je využitelná všude tam, kde se chceme dobrat klíčové informace k něčemu, k nějakému předmětu, rozhodnutí, kroku. Třeba když mají muž a žena před svatbou a potřebují vybrat vhodné datum. Svatba totiž není jen obřad, kde si ti dva ztvrzují společný život. Datum svatby je třeba posuzovat jako den narození nového svazku, vzniku něčeho nového. Podobně jako velice moc záleží na datu narození nového člověka, tak i v případě sňatku sledujeme výběrem vhodného data co možná nejlepší variantu. Na rozdíl od data narození si termín svatby můžeme zvolit. Jde hlavně o to, aby číslo dne svatby (den) vyjadřovalo číslo příznivých vibrací. Vyhýbáme se proto číslům karmickým, zátěžovým, kritickým a podobně. Druhou, neméně podstatnou složku data svatby, je měsíc. Měsíce mají svá očíslování, a tak i jejich uvážlivým výběrem lze docílit pokud možno co nejpříznivějších energií pro zamýšlený akt. Samozřejmě, že svoji roli v té číselné řadě sehrává také letopočet. Vzpomínám na dobu, kdy přicházely letopočty 2007, 2008, 2009, 2011 a lidé, i podle statistik, se vdávali a ženili jako diví. V různých anketách jako důvod uváděli, že jim letopočet připadá magický, tak prý proto se rozhodli „do toho praštit“. Že je to motivace velmi povrchní a nezralá snad není třeba mluvit.

Určitě bych nikomu nedoporučila jako den konání svatebního obřadu 16, 18, 22, 26, 29 a 31 a raději bych vyloučila ze hry také 13 a 25. Z měsíců bych pak řekla ne na květen (stará česká moudrost říká, že v máji máry, a je to opodstatněné!). V dubnu bych raději volila jen první dekádu a pak už bych pečlivě vybírala další čísla dní, (neboť s koncem dubna souvisí kumulace temných částí roku a dubnová čtyřka je karmická). Dále bych nedoporučila červenec a srpen, a v celém posledním čtvrtletí roku tj. říjen, listopad a prosinec, bych znovu pečlivě vybírala jednotlivé dny a ještě k tomu s ohledem na data narození snoubenců. Se závěrem roku přicházejí zdvojená čísla (10, 11. 12) a energeticky hodně náročné období (soumrak), které se ke svatbě opravdu moc nehodí. Preventivně jde tedy hlavně o to předem vyloučit možné škodlivé vlivy a nastavit datum tak, aby všechna čísla vytvářela co nejlepší souzvuk. Oproti tomu, z praxe mohu říci, že třeba datum svatby 29. července, či 29. srpna, 31. 12. si přímo předem už říká o potíže či přímo o ztroskotání manželství, a to často už záhy po vplutí do něj.

Zůstaňme u partnerství. Další cennou radu či návod numerologie můžeme použít tehdy, kdy si žena před svatbou není zcela jistá, zda skutečně chcete přijmout partnerovo příjmení. Slýchávám od klientek: Víte, nejsem si jistá, jestli to takto chci. Pokud žena intuitivně cítí, že by neměla a váhá, pak už to samo o sobě je výzvou k prověření správnost kroku, zda ano, či zda ne. Měla by vědět, do čeho jde. Automatické uposlechnutí společensky nastavené zvyklosti může přinést mnoho zbytečných potíží, zklamání a deziluzí. Už jsem to na svém webu jednou uváděla, nicméně nezaškodí si připomenout, že s manželovým příjmením bere na sebe informaci o kompletní energetické zátěži (energetického otisku) celého jeho rodu, s níž je pak konfrontována. Praxe ukazuje, že žena může časem ztratit svoji původní identitu, změní se natolik její osobnost, že se sama sobě ztratí, že se „nepoznává“. Do převzaté energetické vibrace mužova příjmení spadají genetická, zdravotní, sociální, vztahová, osudová (štěstí, smůla) a další zatížení rodu, bohužel často po mnoho generací zpátky.

Podobná situace může nastat po rozvodu, kdy si žena může a nemusí ponechat převzaté příjmení, může se vrátit ke svému dívčímu, nebo si zvolit zcela jiné, například po babičce.

Další kapitolou numerologického poradenství je třeba datum podepsání pracovní smlouvy, smlouvy s bankou o uzavření účtu (i číslo účtu či přístupový pin hrají velmi významnou roli!), či jakékoliv podepsání závažného a závazného dokumentu, třeba o zakoupení nemovitosti, kde je dalším podílníkem i popisné a orientační číslo. Naštěstí existují už banky, kdy si k jejich předvolbě můžete další čísla k účtu zvolit a tím si velmi prospět!

O zodpovědnosti rodičů při výběru vlastních jmen pro děti jsem zde psala už několikrát, takže se nebudu opakovat. Jen podotknu, čím jsem se setkala nedávno a co mě docela až šokovalo a to, že si jistí nastávající rodiče usmysleli, že pojmenují své očekávané dítě po dědovi (otci ze strany manžela), s nímž ovšem otec dítěte v podstatě neudržuje vztah. To by ještě nebylo až tak podstatné.  V podstatné to přechází ve chvíli, kdy vybrané (totožné) jméno děda celý život nesnášel a nenáviděl (i on ho měl po svém otci, který syna nesnášel a odmítal) a ve zlém se rozešli na celý život. A nyní je děda postaven před hotovou věc: že jeho vnuk ponese jako další potomek po meči zase takto zatížené jméno a nemůže s tím nic udělat. Možná, že úmysl byl potěšit dědovo stáří. Jenže vím bezpečně, že nepotěšil.  A rodičům nedochází, co činí a jaký život dítěti s takovým nevhodným jménem (zatíženým nesnášenlivostí a nepřijetím) – darem od nich samých (!), mu připravují. A znovu připomínám: jméno (křestní) je božskou vibrací, jíž je dána povaha, vibrace jména ovlivňující celý život jedince. Opakováním jména se dál budou neblahé vibrace přenášet z dalšího otce na dalšího syna a rodiče se jednou budou třeba ptát, proč je naše dítě takové a makové, proč je nemocné, neohrabané, méně chytré, sobecké, vznětlivé, vzteklé…a budou chybu hledat u dítěte, zatímco ona chyba stála na počátku v jejich nevědomosti či falešném předpokladu o něčí radosti. Při tom všem je štěstí, že ultrazvuk ukázal, že jde o chlapečka. Na holčičku totiž měli tito absolutně nevědomí rodiče přichystané jméno, a teď si raději sedněte, Adelheid…

Jméno je osud. Nomen est omen.

Poslední oblastí, nikoliv významově, je povědomí o tom, co skrývá naše datum narození, a samozřejmě celé naše jméno, tedy včetně příjmení. Tyto údaje jsou „vesmírné identické kódy“, karty, s nimiž hrajeme svůj život.  Už starověké civilizace věděly, že jméno je osud, písmeno je číslo, a naopak. Čísla jsou klíčem k hledání souvislostí v lidském jednání. Pomáhají nám nahlédnout do skrytých hlubin osobnosti. Rozbory dat narození, jména, adres a jiných údajů vedou k poznání, že vše má svoji souvislost a vazbu na něco, nic se neděje bez příčiny a následku. Toto poznání nám ze života pomůže odstranit mnoho zbytečných překážek tím, že na ně upozorní a umožní tak, aby se naše pracovní a osobní záležitosti snadněji odvíjely. Pomůže nám například odhalit, proč se některé věci nechtějí hýbat z místa, proč se události opakují, i to, jak se dají zmírnit vibrace některých čísel a docílit tím větší harmonie a spokojenosti v životě. Pamatujte: o čem nevíte, jak a proč působí, to nemůžete ovlivňovat. Ale co poznáte, to ovlivňovat můžete. I o tom je numerologie. Nabízí šanci aktivněji tvořit život.

Na závěr jeden bonus pro vás. Věděli jste, že jméno Isis znamená trůn? Že vyjadřuje ženský princip vytvářet světlo? Že takzvané kravské rohy, s nimiž bývala bohyně Isis vyobrazována a jak ji známe, znázorňují Měsíc, Matku cyklů a zároveň odkazují na nutriční princip (výživa), a že zlatý disk mezi nimi uprostřed symbolizuje Slunce, zdroj života, světlo a vědění? Tudíž dokonalé vyjádření obou tvořivých sil – mužského a ženského principu v jednom? A že její jméno je obsaženo v názvu souhvězdí Sírius, takzvané psí hvězdě, nejdůležitější hvězdě starověkého Egypta? A dále, že jméno Isis je obsaženo ve jménu jejího božského (duchovního) dvojčete Osirise? Součtová hodnota jména Isis je 8, Osiris je 17 = 8. Byly to dvě rozdělené části jedné duše, přičemž složená 17 vyjadřuje nesmrtelnost.

Inšana


vloženo: 22. 12. 2017

Ještě několik dní zbývá a budeme vítat nový rok 2018. Jistě nás opět nejspíš bude zajímat, jaký bude. Mnozí se možná navíc zeptají, co jim přinese do osobního života, jakým změnám budou muset čelit, případně čeho se budou muset zříci, aby něco jiného získali. Lidé jako živočišný druh velmi neradi na svých životech něco mění, změn se obávají ze strachu, že přinesou cosi neznámého, a vůbec jsou spíš vedeni tendencí zachovávat vše při starém, známém, zaběhnutém, byť nevyhovujícím. Jenomže takto to nefunguje. Život přináší změny, právě v nich je ukrytý tep života. Je zbytečné se stavět na zadní. Vesmírné síly jsou stále v pohybu a nelze je zastavit.

Loňským rokem (2017) nás provázela Mágova hvězda, která velela k nastolení řádu, kázně a zodpovědnosti za činy a rozhodování, za postoje každého z nás jednotlivě i celku, kde platí nepsaná zákonitost, že jestliže záleží na něčem (dílčím), pak záleží na všem (celku). Nebýt jednotlivých kapek vody, nebyly by řeky, moře, oceány. Spoluúčastným číslem byla 10, která nám ve své moci dávala na vybranou mezi silami tvořivými a silami ničení. Tyto tendence byly patrné snad na každém kroku: lidstvo stojí na křižovatce rozhodnutí, kterou z těch sil zvolí, neboli jinak řečeno, kterého vlka bude krmit. Jestli toho dobrého, nebo zlého. Mezi jedním a druhým pojetím zůstávají hodně rozevřené nůžky.

V roce nastupující vlády čísla 18 zamíří tendence volby ještě mnohem hlouběji do podstaty věcí stejně jako do naší podstaty, až k samotné duši, jejíž temnou stránku 18 symbolizuje. Když píši temnou, míním skryté motivy, instinkty, poblouzněnost, iluze, faleš, něco, co nevíme, co neproniká k našemu bdělému Já, našemu Vědomí, co je však nutné odhalit a vynést do Vědomí. Patří sem i hluboké city a inspirace, jež někde v tom skrytém šeru dřímají a vyčkávají, až sebereme odvahu se pro ně do těch hlubin vydat. Protože je osmička přítomna stejně, jako tomu bylo v roce 2017, zůstávají spolu s ní i její témata: odpovědnost, moc, peníze i její karmické zatížení a nabádání před negativním zneužitím moci a postavení.

Z pohledu numerologie značí složené číslo osmnáct konflikt mezi duchovní a materiální stránkou čehokoliv. Od člověka jako jednotlivce po lidi jako celek, dalo by se zkráceně říci, že jde o číslo vnitřních sporů. V 18 je totiž skrytý boj mezi silami materialismu, jenž se ´snaží ´ze všech svých sil přeprat, zničit, pokořit duchovní pól povahy. Toto číslo je spojeno se společenskými zvraty, revolucemi, s trpkými spory v rodině a válkami, naznačuje získávání peněz či pozic (moci) podvratnými taktikami, zradami, a využívání konfliktu a válek k obohacování a získáváním moci.

Je jediný prostředek, jak tyto vcelku neblahé vibrace zmírnit, a to jsou prostředky ryze duchovní, jako je například odpuštění oproti mstě, zradě či nenávisti, prostě vědomá práce při zdolávání různých nečestností, zostuzení, krutosti tím, že, jednoduše řečeno, nebudeme oplácet stejné stejným, nenecháme se vtahovat do her na dálku smrdících (i smrtících) negací, agresí, podlostí, nenecháme si vnutit vůli, že ve jménu peněz a mamonu lze získat a mít všechno. Místo toho se zaštítíme duchovními postoji, které jsou ze své podstaty mnohem silnější a mocnější, což nám následně pomůže vibraci 18 přiklonit na svou stranu tak, aby sloužila coby zdroj inspirace. Obrovský úkol, obrovská výzva!

Počítejme s tím, že jak na osobních úrovních našich životů, tak i na kolektivních úrovních nás nejrůznější situace povedou k novým zkušenostem především ve vztazích, k velikému a hloubkovému čištění vtahů a hledání nových, perspektivnějších styčných bodů skrze duchovní poznání nás samých. Poznej sám sebe, abys mohl pochopit a poznat druhé. Místo boje diplomacie, čestnost a dobrá vůle. Méně planých, jalových, bezobsažných slov, více činů. Zatímco osmnáctka patří k citlivé a intuitivní Luně, tedy k duši, součtová devítka (1+8) náleží k planetě Mars. Mars je válečník s neutuchající potencí bojovat. Jenomže taková podoba boje jemnohmotné duši nevyhovuje. Duchovní síla lidstva vzrůstá, ale stále ještě stojí na dost vratkých nohách batolete. Čeká nás pěkně náročný rok, v němž každý z nás sehraje určitou svoji úlohu na jevišti divadla, kde kulisou bude jakési rozhodující vyvrcholení střetu těchto protikladných sil. Mohli bychom je nazvat síly světla a temnoty, dobra a zla.

O moci složeného číslo 18 si uděláme ještě konkrétnější představu, když uvážíme, že výklad pro zrozence v 18. dni kteréhokoliv měsíce hovoří o tom, že toto číslo si lidé vybrali na úrovni Vyššího Já (duše) jako kanál svého zrození pro nejtěžší zkoušku kvality duše.  

Když se podíváme na význam čísla 18 v pojetí indiánských šamanů, uvidíme velice zajímavý následující obraz, který vůbec není v ostrém protikladu s výše zmíněným numerologickým výkladem: Spojením základní tvořivé síly Univerza, našeho vyššího Já (1 – Slunce) se silou posvátné osmičky, značící sílu koloběhů, dostaneme tak zvaného Ducha Velkých zákonů, v němž působí jako kosmické bytosti strážci a písaři osudu, mistři karmy. Šamani je vzývají při každé léčebné seanci, aby se zjistilo, má-li nemoc něco společného s dřívějším životem, je-li karmicky podmíněná. Obecně jde o to, aby šaman získal od této vyšší instance souhlas s léčením. V křesťanské věrouce se tyto síly nazývají archandělé.

Z obou charakteristik je patrné, s jakým číslem máme co do činění. Čeká nás zkouška: Ztratíme se v začarovaném lese? Necháme se zaplést do osidel sil temnoty? Nezaskočí nás spojenci temna sídlící v našem nitru (například strach)? Ztroskotáme s 18 na pustém a nebezpečném území, anebo vykročíme na cestu k nebeskému Jeruzalému, který je na dosah ruky? Válečný řev bojového Marsu se může změnit v jednotný silný hlas vědomě sílícího lidstva. Doufám v to.

K tomu všemu bude znatelně sekundovat, a nikoliv staticky, další silové číslo, a to mistrovská 11, jež vychází z příčného součtu celého letopočtu 2018. Jedenáctka vlastně symbolizuje několik věcí: Dvě Slunce,  neboli duchovní sílu všech Sluncí, jejich obrovitý tvořivý potenciál (ale ne to, co se s ním udělá) a energetickou potenci značného rozsahu a dosahu, něco jako svítící záři, zvýšenou oktávu Světla. Stejně tak to mohou být dva meče, které mohou sloužit k rozetnutí okovů, useknutí hlav příšerné hydře, čili osvobození, uvolnění, anebo naopak, poslouží k urputnému boji na poli zrady, skrytých zkoušek a rozporů mezi dvěma protikladnými situacemi (postoji, zeměmi, názory, náboženstvím apod.). V každém případě 11 symbolizuje nesoulad zájmů, a aby toho nebylo málo, k tomu ještě nutnost zasáhnout a bojovat proti působení třetí, skryté síle. V měřítku jednotlivce to znamená třeba nějakou klamavou představu rozkolu uvnitř jeho samého, nebo rušivou sílu přicházející zvenčí, dosud nepoznanou. V měřítku lidstva nese symboliku boje proti skrytým vládám, vnucování násilnických myšlenek, nepoznaným loutkovodičům, kteří tahají za nitky prostřednictvím svých služebníků, kteří se dali najmout do služeb temných, egoistických sil. Jasné, viďte. Připomíná to upsání duše pekelným silám, jak to známe například z pověsti o dr. Faustovi. Ovšem zároveň také víme, jak dopadl. A mají-li pověsti k něčemu sloužit, pak k poučení se z nich. Když už v poučení se z historie tak kulháme.

Takže co plyne jako rozuzlení z povahy čísla 11? Že je nutné odhalit onu rozdělující sílu a udělat kroky – pokus – o nalezení kompromisu – méně plytkých slov, více činů, diplomacie (viz výše ve spolupráci s duchovní stránkou 18). Dvě touhy, dvě síly stojící proti sobě se musí s konečnou platností spojit k dosažení štěstí. Přesto i potom musí zůstat samy sebou, protože každá z nich má hodnotu. Současným slovníkem řečeno, každá z jedniček si musí zachovat svoji vlastní identitu, samostatnost, suverenitu a jedinečný potenciál – můžeme implikovat na jednotlivé státy. Přesto se mohou spojit (ve dvojku) a tvořivý potenciál zaměřit do služeb lidí (dvojka značí potenciál Ty a Já, neboli My).

Jedenáctka tedy v sobě nese nadějný potenciál síly inspirující všechny lidi, nikoliv už pouze jednotlivce. Přitom ovšem není automaticky vyloučeno, že se dva meče nebudou muset zkřížit, zařinčet v boji, poměřit síly pro konečné vítězství jedné či druhé z odporujících si sil. Jaká z těch sil převládne záleží na tom, kterého z vlků budeme krmit. Je to i zodpovědností každého z nás.

Inšana


vloženo: 28. 04. 2017

2017 jarní kurz numerologie, černobílá verze


vloženo: 6. 04. 2017

K napsání tohoto článku mě podnítilo několik sobě podobných otázek, které jsem od klientů v poslední dostala a jež jsme společně řešili v rámci kompletní numerologické analýzy či jejího dílčího kroku – úpravy či změny jména, případně i příjmení. Začnu však netradičně a odvedu vaši pozornost na chvilku ke knížce Marlo Morganové Poselství z Věčnosti (volně navazuje na Poselství od protinožců). Cituji: „V tento den jsem Benala, což znamená hnědou kachnu, která se ráda ve vodě potápí a plave jen pro své potěšení. Učíme se z našich jmen. Tím, jak získávám vědomosti, vyrůstáme ze svých jmen a pravidelně si vybíráme jiná, která lépe vyjadřují, co právě jsme. Teď, když žiju tenhle život, připadá mi podivné, že jsem dostala při křtu jako Mutant jméno a předpokládalo se, že je budu nosit celý život.“ Konec citace.

V této knize australští domorodci nazývají lidi bílé rasy Mutanty. Jak vyplývá z úryvku, nechápou, jak mohou běloši vystačit s jedním jménem po celý život (mimo spousty jiných věcí naprosto odlišných kultur a pojetí života).

My nežijeme v Austrálii u domorodců, musíme se tedy řídit našimi pravidly.

Nyní k těm příkladům. Petra mi říká, že své jméno nesnáší, že se s ním nikdy nesžila a chtěla by se ho zbavit. Vždycky se cítila být Annou a ptala se, jak by to bylo možné udělat. Její otec si ji často dobíral a podivoval se, jak může být jako dívka a později žena tak „tvrdá“. Připomeňme si, že jméno Petra je ženská obdoba mužského Petr, který znamená skála. Nabízí se otázka: Co může být tvrdšího než skála? Samozřejmě netvrdím, že všechny Petry musí mít podobné výhrady ke svému jménu. Nicméně tento konkrétní příklad jasně naznačuje chybně zvolené jméno pro konkrétní dítě.

Jiná žena mi píše: „Jsem už nějakou dobu provdaná a necítím se být s příjmením po manželovi ve své kůži (takový detail)…připadám si jako cizinec. Proto raději tam, kde je to možné, používám i nadále své dívčí příjmení…“

Další otázka od klientky, která si nechala vypracovat kompletní numerologickou analýzu osobnosti pro sebe a svého muže, a v odezvu na to mi píše: „Docela by mě zajímalo (čistě z teoretického hlediska), protože zatím nejsem schopna nebo nechci nic řešit), jestli opravdu funguje, že se člověku změnou jména změní život? Mohla byste napsat, jestli se některým vašim klientům, kteří tuto změnu podstoupili, opravdu zlepšil? Protože člověk má i jiná ta čísla, třeba datum narození, které nejde změnit. Jak se vlastně hledá vhodné jméno, spíše to příjmení, aby život pak vycházel lépe? Musí se vyzkoušet /vypočítat/ více variant?“

Už jsem na toto téma články na svůj web psala, jak je ale vidět, asi nezaškodí se k němu znovu vrátit.

Vezmu to od nespokojené Petry. Nikdo nemusí žít se jménem (mluvím o vlastním – křestním jméně), které mu nesedí a co víc, které mu vnáší do života nepříjemné vibrace a tudíž se i jeho nositel velice nepohodlně cítí. Aboridžinové by řekli, je to jako navléct člověka do cizí kůže. Mezi ženskými i mužskými vlastními jmény je řada takových, která se nedoporučuje dávat v žádném slunečním znamení (!), protože jsou karmicky zatížená.  Jiná sedí jen k některým slunečním znamením. A doopravdy jen hrstka je takových, která neškodí nikomu. Volba jména pro dítě je odpovědnost rodičů za to, jak se dítě bude cítit. Když už tedy musíme podle společensky nastavených pravidel volit, volme obezřetně, ne otrocky. Dobře zvažme, jakou výchozí energii spolu se jménem dítěti dáme do vínku. Znovu tady opakuji, že jméno ovlivňuje celý život (jak dobře vědí již zmínění aboridžinové stejně dobře, jako i jiná původní etnika). Jménem je dána povaha, příjmením přijímáme genetickou a osudovou zátěž rodiny (rodu).

Naštěstí i v této oblasti tají ledy, jak alespoň často vidím a slyším. Lidé čím dál více procitají a věnují tak podstatnému rozhodnutí více pozornosti vycházející z, intuice a ze srdce.

Pokud jde o převzatá příjmení u žen, jde o věc velmi individuální. Jsou příklady, kdy se ženy rády sňatkem „zbaví“ rodinných (rodových) vibrací a cítí, že nové příjmení jim bude více sedět. Jiné, jako dotyčná pisatelka, se s přijatým příjmením cítí až mizerně a dávají to najevo tím, že si aspoň sem tam uvedou své dívčí, čímž se aspoň na těch pár chvilek ocitnou ve známých, sobě vlastních vibracích, tedy kvalitách. Ve smyslu přijímání karmické zátěže s příjmením je vždy prozíravé si rozvážit, co tedy s tím, jestli si ponechat své dívčí a převzaté připojit k němu, nebo převzít jen manželovo a pak, což mnohdy i nastane, hledat ztracenou identitu a ptát se, kam jsem se to ztratila, kdo jsem, co jsem? Když o tom tak přemítám, uvědomuji si, že ze všech případů, co jsem kdy s lidmi řešila, bylo nejméně těch, kdy byly ženy nespokojené se svým dívčím příjmením. Byly to spíš výjimky. Zatímco s těmi převzatými je vůbec nejvíc komplikací. Jak už jsem uvedla, je to věc intuice, jakou formu řešení žena zvolí a pak, samozřejmě, s jakou odezvou se setká. Muži chtějí mít svou ženu se svým příjmením, aby měli pocit, že jim doopravdy patří a jen málokterý se bezbolestně smíří s jinou variantou, než s touhle tradiční.

Pak jsou ovšem i tací mužové, a to mě osobně velmi zaujalo a překvapilo, kteří volí mnohem avantgardnější cestu, když si změní buď svoje příjmení na příjmení ženino, anebo si je přidají ke svému. To se dá nazvat přímo průlomovým pojetím! Příklad z nedávné doby, jak jste možná mnozí četli v Novinkách.cz. Ondřej Brzobohatý způsobil hotové zemětřesení, když se legálně zřekl příjmení po slavném otci a do občanského průkazu si nechal zapsat Gregor po matce. Sklidil za to vlnu kritiky. Lidé ho odsuzovali mimo jiné i proto, že jeho děti též ponesou příjmení Gregor. Populární hudebník ale není zdaleka jediný, kdo přerušil rodovou mužskou linii. I běžní lidé občas přijmou příjmení ze strany své matky nebo manželky. Mají pro to nejrůznější důvody.

Muž z blíže nejmenovaného páru si po svatbě nechal své původní příjemní a zároveň přijal příjmení nevěsty. Uvedl, že na matrice z toho měli těžkou hlavu ne snad proto, že by to matrikářkám nějak osobně vadilo, ale protože s tím měl problém elektronický systém! Matrikářka musela nakonec formulář vyplnit ručně.

Pár prohlásil, že se tak rozhodl společně, a proč by nemohl, když Masaryk si také přidal do svého jména příjmení své francouzské ženy. Novopečený ženich řekl, že jeho kamarádi žádné negativní reakce neměli, nelibě to však nesli jeho rodiče, ale nenechal si do toho mluvit. Aby neměli pocit, že se jich zříká, ponechal si právě proto i své původní příjmení. Dokonce se netajil názorem, že je feministicky založený a že nepovažuje za spravedlivé držet se čistě příjmení mužské linie. Jeho paní uvedla, že některé její kamarádky se daly slyšet, jak by se jim také zamlouvalo, kdyby jejich budoucí manžel přijal jejich příjemní a dodala, že sklidila i obdiv pro nekonformní přístup.

Nakonec mladá paní vystihla podstatu vyjádřením, že někde uvnitř cítila, že by bylo vhodné ponechat si své dívčí příjmení jako součást nově vzniklého se sňatkem, protože se pojí s její identitou. Její manžel ji podpořil slovy, že už před svatbou vydávala odborné publikace a také vlastní internetové stránky pod svým rodným příjmením, takže vše jim to dávalo i věcný smysl.

Jak vidíme na tomto zatím ojedinělém příkladu, je možné se jmény a příjmeními zacházet kreativně, a tím si tvořit život více na míru, než když lidé prostě bezmyšlenkovitě jen kopírují to, co se zažilo (možná už i přežilo) a oblečou si „cizí kůži“, v níž je jim následně těsno.

Zbývá se vyjádřit k poslední otázce, jestli se opravdu lidem změní život, když změní své jméno buď komplexně, nebo jenom dílčí část.

Mohu mluvit jenom ze svého pohledu numerologa a ze zpětné vazby od klientů, a tedy mohu říci, ano, změna jména může být ve výsledku neuvěřitelně přínosná. Vždyť se změní vibrace jména nositele. Samozřejmě, že k tomu, aby změna opravdu byla funkční, je předpoklad jít do toho s jasným záměrem, proč to chci, nebo spíše proč nechci takové či onaké jméno dále nosit. Pádným důvodem je, že se chce dotyčný viditelně z nějakého vážného důvodu distancovat od rodiny, či po rozvodu nechce žena už nosit příjmení manžela. I tak to nějaký čas trvá, že se změna manifestuje, než se projeví. Pokud jsou ve jmenném obrazci ničivá čísla, např. 40, 43, nebo jinak krajně nepříznivé kombinace, vždy se vyplatí vážně uvažovat o takové změně třeba jenom pravopisu, aby se podobně škodlivé vlivy odstranily. Ani názvy ulic (a popisná i orientační čísla) nejsou bez významu. Každé slovo má nějakou numerickou hodnotu, a tím také určitou charakteristiku. Co myslíte, proč si asi spisovatelka, numeroložka a astroložka Linda Goodmann (ová), tak pečlivě volila a následně numerologicky počítala názvy svých knížek?! Podobných příkladů najdeme kolem sebe povícero, například si jméno nechala změnit zpěvačka Lucie Bílá, Michal David a další.

Není název jako název, a platí, že jméno je osud.  Ze své praxe vím o několika příkladech, když změna jména či příjmení – a někdy stačí jedna jediná přidaná hláska nebo naopak odebraná – přinese člověku opravdu výraznou korekci do života.

Pokud se na mě někdo obrátí, že chce změnit své jméno nebo příjmení, musí přijít se svými vlastními návrhy, s nimiž více souzní. Slovo souznít je v celém tom procesu velice podstatné. Návrhy pak může numerolog propočítat, posoudit, vyřadit nevhodné a doporučit vhodnější. Není dost dobře prakticky proveditelné, aby numerolog vymýšlel za klienta, jak se má jmenovat. Kromě toho by to byl zásah cizí myšlenky a ruky do života a karmy jedince, a to je nepřípustné! A jak už jsem v některém ze svých článků na toto téma napsala, některé mladé maminky jsou ve své vnímavosti a otevřenosti ještě dál. Neopakují automaticky jména v rodině, ale přistupují k volbě intuitivně. Poznala jsem několik takových, které říkaly, že s děťátkem mluví a že jim vlastně dítě samo napovědělo, jak se má jmenovat.

Když tedy návrhy rodiče přinesou nebo pošlou, musím samozřejmě počítat více variant a hledat mezi nimi nejvhodnější s ohledem na příjmení, což je samozřejmě zdlouhavá práce, protože úplně nezatížené a bezproblémové varianty neexistují. A je to tak v pořádku, protože kdyby byly, člověk by se v životě nic nenaučil, nemusel by zdolávat překážky a překonávat a otesávat sám sebe.

Numerologie není všemocná a samospasitelná. Je to jeden z druhů poradenství, které bych snad mohla nazvat vlídnějším vyladěním pro život.  Konečná volba beztak spočívá na rodičích –  pokud jde o jméno jejich očekávaného potomka. Jde-li o dospělého, z variant si každý volí sám.

Ivana Inšana PÍHOVÁ