Moudrost čísel a význam slov

vloženo: 3. 05. 2020

Na téma tajuplnosti čísel byla napsána spousta knih. Čísly a jejich významem se zabývaly už starověké civilizace, mnohé z nich měly propracovanou velmi sofistikovanou metodu o vztahu a významu čísel k vesmíru, hvězdám, stavbám, potažmo ke všemu, co lidé tvořili, co vzešlo z jejich ducha. Lidé ke všemu potřebovali čísla, matematika, geometrie, astronomie, astrologie, architektura, botanika, biologie, medicína, všechny obory a řada dalších mimo ty vyjmenované vlastně stojí na číslech, jejich poměrech vůči sobě, kombinacích, permutacích, vzájemné slučitelnosti, dělitelnosti, násobkům, čili vztahům. A tak dále. Podle mnohých zdrojů byla čísla objektem zájmu lidí odjakživa, což mimo jiné dokládají mnohé prehistorické nálezy. Člověk zkrátka potřeboval počítat, aby věděl, aby měl přehled, aby porozuměl.

Autor knížky Posvátné číslo a původ civilizace Richard Heath například uvádí, že pokud se podíváme na čísla starověkým pohledem, – tedy jako na určitou energii světa – je to právě vzorec prvočísel a (ne) prvočísel v rámci kontinuity celých čísel, který určuje jakýsi hlavní řídící program světa i úlohu každého jednotlivého síla jako jeho části.

S pojmem energie (vibrace) čísel pracuje i prastará nauka numerologie. Kdo byl zasvěcen do hloubky jejích tajů, a nejen jejích, býval vázán mlčenlivostí z bezpečnostních důvodů, protože lidé mají snad nějakou vrozenou agresivní vlastnost všechno a všeho zneužít či použít výhradě k sobeckým cílům proti těm ostatním. Znalosti byly a jsou vždycky největší mocí. Proto bývaly, a jsou stále, nemyslete si, že ne, skrývané a chráněné uvnitř nepočetných komunit.

Moc, jak známo a vidno denně, lze zneužít.

Podívejme se například,  jak na číslo osm, potažmo sedmnáct, pohlíželi lidé nejrůznějších filozofických směrů a učení.

V buddhistické tradici existuje osm šťastných znamení, osm radostí lidské existence, v Tarotu je karta s číslem sedmnáct (8) šťastnou kartou naděje a budoucího štěstí. Číňané věřili, že osmička je projevem celku, materializací všech možností a náznakem štěstí- téměř identický význam má opět karta Hvězda s číslem 17. V taoismu je osmička taktéž číslem všech projevených možností ve světě jevů, Taoisté znají osm taoistických géniu čili nesmrtelných. Osmička v našem pojetí numerologie skrývá – mimo jiné – nekonečnost a princip neustálé obnovy – koloběhu života ve smyslu: život = smrt = život.  Japonsko má na nebesích osm bohů. Hermetismus měl osmičku za magické číslo Hermovo (Hermes Trismegistos =  významově trojnásobně silný – mocný). V hinduismu je 8×8 řádem nebeského světa nastoleného na Zemi, což je velice blízké numerologickému znovuzískanému ráji skrytém v čísle sedmnáct. V I ťingu je osmička spojením vody a země, což může být velice životodárné a život probouzející spojení.

V pythagorovské teorii čísel je osmička, čili v přeneseném smyslu i sedmnáctka, jedním z čísel geometrické posloupnosti, tvořící kosmickou harmonii. A když už jsem u těch pythagorejců. Pythagorovým krédem, tudíž i jeho žákům a pokračovatelům, bylo toto krédo: „Všechno rovná se číslu.“ Pythagorejci mínili, že Kosmos je utvářen harmonií čísel, nebo že věci vznikají napodobováním čísel. Orfeus prý prohlásil, že: „Věčná bytost čísla je počátkem, který vše vymýšlí předem –  původ nebeské oblohy, země a mezi tím ležící přírody.“ Lze najít i prameny tvrdící, že Pythagoras pečlivě chránil nějaké tajemství. Podobě také Nikola Tesla, nakonec se to ví i o Albertu Einsteinovi, který své poslední objevy  a výpočty spálil, než aby je po sobě zanechal napospas nepovolaným lidem! Ať spálil cokoliv převratného, věděl dobře, že opicím do rukou zapalovač nepatří!!! Čím samozřejmě mínil nedospělé, hloupé, zaslepené a egoistické lidstvo.

Ve vynikajících knížkách našeho českého badatele a spisovatele Jiřího Wojnara (osobně ho považuji za českého Da“nikena, ba přímo za jeho ještě o něco víc než následovníka), je celá plejáda odkazů na čísla, i když nejsou tak docela primárním tématem jeho knížek, hodně se k nim vrací často v překvapivé podobě a souvislostech. I on zastává názor, že čísla nejsou jen jakousi směsicí tvarovaných čar a křivek. V jednom  dílu jeho Bestseleru v kameni jsem se dočetla, že Pythagorejci využívali čísla k vyjádření kvantit jen okrajově. Pojem množství, vyjádřený čísly, pro ně nebyl prvořadý, i když čísla samozřejmě používali i za tímto účelem, ale: čísla jim sloužila především ke znázornění kvality struktur duchovního i materiálního světa. A v tom je zásadní rozdíl, píše Jiří Wojnar. Zatímco pro nás jsou čísla pouze pomůckou sloužící k vyjádření množství a porovnávání veličin,  v učení pythagorejců DEFINUJÍ STAV!    

Co byste například řekli na tento příklad? Skrytý význam definování stavu z něj přímo čiší.

Trojka v životě Bismarkově

Nejprve odpověď na otázku, kdo byl Bismark? Jeden z nejvýznamnějších politiků 19. století (německy psáno Bismarck), budovatel sjednocení Německa, první ministr Pruska a první v řadě německých kancléřů. Byla po něm pojmenovaná německá bitevní loď za II. světové války.

„Trojka v jeho životě hrála velikou úlohu. Ve svém rodinném erbu má Bismark heslo: In trinitate robur, tři lístky jetelinové a tři lístky dubové; jeho karikaturu malují s třemi vlasy; má tři děti, tři statky. Je doktorem tří fakult, vedl tři války, třikrát uzavřel mír, zprostředkoval tři schůzky císařů a uzavřel Trojspolek, musel vydržet se třemi politickými stranami – konzervativci, národními liberály a ultramontány. Sloužil třem německým císařům a po celý život bojoval za tři myšlenky: pruskou, německou a myšlenku světového míru.“

Uveřejněno v Opavském Týdeníku 23. 8. 1890.

Bismark se narodil se 1. 4. 1815, den a měsíc součtem dají pětku, letopočet 25, což je sedmička, součtem pětky a sedmičky dojdeme k číslu 12, po vykrácení dostaneme trojku! Dnes bychom řekli, že jeho osudovým číslem byla trojka! Nedivím se, že byl takový vzdělanec (tři fakulty), stratég také asi úspěšný, když vyhrál tři války a třikrát dokázal uzavřít mír, což svědčí o jeho vyjednávacích schopnostech, výmluvnosti a pohotovosti. To všechno se do trojky hodí jako ventil na Pappinův hrnec. Tak to byl jeden z příkladů nahlédnutí tak trošku pod pokličku.

Skvělá zpráva. České slovo ABECEDA, jejíž znalost je základním kamenem ke vzdělanosti, má hodnotu 21 (!), potažmo 3!  Číslo 21 =tři nádherné mystické sedmičky, nádherný příklad dynamiky a růstu skrytého čísla 3. Český jazyk má mnoho slov a názvů a jmen, která byla skvěle zvolena nejspíše na vyšší úrovni bytí (vědomí) autora – autorů! Například Vltava, taktéž 21/3! Tyhle věci vůbec nejsou podružné či zanedbatelné, jak by se leckdo mohl z nevědomosti domnívat. Naopak, jsou velice důležité. Zejména tehdy, když označují věci pro národ a jeho ducha velmi podstatné, tehdy získávají ještě více na síle. stejně tak, když se názvy opakují!

Příkladů zneužití čísel, znalosti o jejich energetickém potenciálu a co vznikne vzájemným kombinováním některých z nich, je ovšem také bezpočet. Žel bohu, jsou to příklady alarmující, protože se za nimi skrývá ničivý úmysl, a čísla jsou k tomu zneužita jako jakási nálož určená k výbuchu, v současnost přečasto také k vyvolání strachu a nenávisti.

O takových příkladech raději mluvit nebudeme – jde z nich děs a někomu by mohly posloužit jako návod k nějaké šílenosti. Šlo mi o něco jiného; chtěla jsem nasměrovat vaše oči a vnímání po povrch věcí, které máte denně na očích. Je to jenom taková malá ochutnávka z velkého dortu.

Moudrost čísel a jejich význam je stejný jako význam slov. Jedno je totiž obsahem druhého.

InšanaWarning: Undefined variable $content in /data/web/virtuals/323367/virtual/www/domains/nineke.cz/wp-content/themes/www/single.php on line 43

Warning: Undefined variable $post_ID in /data/web/virtuals/323367/virtual/www/domains/nineke.cz/wp-content/themes/www/single.php on line 43

Warning: Undefined variable $args in /data/web/virtuals/323367/virtual/www/domains/nineke.cz/wp-content/themes/www/single.php on line 44